Praktische informatie

Afspraken naar binnen gaan

Naar binnen
Beide buitendeuren gaan om 5 voor half 9 open. De kinderen mogen dan naar binnen. Voor schooltijd is er geen pleinwacht. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tot de deur opengaat. Om half 9 begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn.
Ouders gaan vanaf groep 3 in principe niet mee naar binnen. Anders wordt het te druk in de gangen en komt de veiligheid van de kinderen in het gedrang.

Kort overleg met de leerkracht
Korte dringende boodschappen kunnen doorgegeven worden aan de leerkracht, ook voor schooltijd. Op dat moment heeft de leerkracht geen tijd voor een uitgebreid gesprek. Hij/zij heeft dan de verantwoording voor de kinderen. Wel kunt u op dat moment een afspraak maken voor ’s middags na schooltijd of later.

Afspraken bij regenachtig weer:
Bij slecht weer hoeven de kinderen niet op het schoolplein te blijven. Ze worden dan 5 minuten voor aanvang schooltijd naar binnen gelaten door de leerkracht. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden? De pauze wordt bij slecht weer ook binnen doorgebracht. De kleuters worden, als het regent,  uit de klas gehaald.

Afspraken bij ziekte en verlof

Ziekte
Bij ziekte van uw kind stellen we het erg op prijs, als u dit voor half 9 uur ’s morgens aan de leerkrachten meedeelt. Een bezoek aan de dokter, tandarts e.d. bij voorkeur niet onder schooltijd (storend voor kinderen en leerkracht).

Verlof
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk of overlijden van familieleden. Hier zijn duidelijke, wettelijke regels voor waar we ons op school aan moeten houden. Verlof voor een weekendje uit of een midweek mag niet worden toegestaan. Ongeoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de regionale leerplichtambtenaar.

Verlof buiten de officiële schoolvakanties om kan alleen verleend worden door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers waardoor vakantie binnen de zomervakantie onmogelijk is. Dit mag niet in de eerste schoolweken vallen en niet meer dan tien schooldagen zijn. Is de aanvraag voor meer dagen dan beslist de leerplichtambtenaar.
Uitgebreide toelichting ligt op school ter inzage bij de schoolcoördinator. Bij haar kunt u ook terecht voor verdere informatie en formulieren voor verlofaanvragen krijgen.

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

Informatievoorziening aan ouders

Kijk-, praat- en luisteravond
U krijgt vanaf groep 2 twee keer per schooljaar een uitnodiging om op school te komen praten over de vorderingen van uw zoon/dochter. Het zijn de bekende tien minutengesprekken, die voor veel ouders voldoende zijn, maar voor sommige ouders aanleiding zal geven op een ander moment wat langer en indringender over het werk van uw kind/onze leerling te praten. De 10 minutengesprekken in september, november en februari hebben een verplichtend karakter.
De 10 minutengesprekken in september zijn bedoeld om u als ouder/verzorger aan het woord te laten. In dit gesprek kunt u aan de leerkracht alles over uw kind vertellen wat voor u van belang is. De andere 10 minuten gesprekken zijn vooral bedoeld om te praten over de vorderingen van het kind. Dit gesprek is voor alle groepen- dus ook voor de kinderen uit groep 1.

Informatieavond
In oktober houden alle groepen een informatieavond voor de ouders. Het is voor alle ouders van belang dat deze avond wordt bezocht!!

Voorlichtingsavond groep 8
Tijdens deze avond wordt vooruit gekeken naar het vervolgonderwijs dat in de regio te volgen is, de eindtoets, de advisering en de aanmeldingsprocedures.

Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt elk gezin via de mail de nieuwsbrief, boordevol informatie voor ouders en kinderen. U kunt deze nieuwsbrief in de regel (behoudens calamiteiten) op de laatste donderdag of vrijdag van de maand verwachten via de mail.

Klachtenprocedure/Interne vertrouwenspersoonpersoon

Als u een klacht hebt, is het in de eerste plaats goed dit met de betrokken leerkracht op te nemen. Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt, dan kunnen ouders zich richten tot de directie. Als ook dat overleg niets oplevert, kan men zich richten tot de algemeen directeur. Mochten uw klachten over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten niet of onvoldoende gehoord worden door leerkrachten, directie of algemeen directeur, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie.
De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke personen (zie adressenlijst in de schoolgids). Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon zijn door het bestuur aangesteld.
Zij staan buiten de school. Om het contact gemakkelijker te maken is er op elke school een contactpersoon die de klager op weg kan helpen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle kinderen een informatieboekje over de contactpersoon. De contactpersoon zal tevens alle groepen bezoeken en de kinderen te laten kennismaken met wat de contactpersoon zoal doet. Dit gebeurt met behulp van prentenboeken, praatplaten en of handpoppen.
Kinderen mogen de contactpersoon altijd bellen of mailen (schrijven kan ook, via de speciale brievenbus ‘de Vertelbus’ in de hal !) waarna zij contact met de kinderen opneemt. Samen met het kind wordt gekeken hoe we de problemen kunnen proberen op te lossen of wat daarvoor nodig is.
Bij ons is dat mevr. M.A. van der Wal - de Roon.
Van elke klacht die binnenkomt wordt een aantekening gemaakt. Genoteerd worden de datum van binnenkomst, aard en inhoud van de klacht, hoe de klacht is afgehandeld en de datum van afhandeling. De gegevens worden door de directie c.q. bestuur bewaard.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Door verder gaan op onze website gaat u akkoord met ons cookie beleid.

Akkoord